ساعت دیواری تبلیغاتی

چرا یک روز به 12 ساعت و یک ساعت به 60 دقیقه تقسیم شده است؟؟

مصریان باستان طول یک روز را به 10 قسمت یا 10 ساعت تقسیم کرده و در ابتدا و انتهای این تقسیم ها یک ساعت گرگ و میش اضافه کرده بودند که در مجموع 12 ساعت می شد.حال این سوال بوجود می آید که چرا روز را به 12 ساعت یا ی...